Obchodné podmienky bližšie vymedzujú a upresňujú práva a povinnosti predávajúceho, ktorým je firma Paweł Sroka – BLACH-TRANS, Tarnawa 4, 32-741 Tarnawa k. Bochni, Poľská republika, IČO: 121325369, DIČ: PL8681896064, a kupujúceho (zákazník, spotrebiteľ).

Všetky zmluvné vzťahy sú uzavreté v súlade s právnym poriadkom Slovenskej republiky. Ak je zmluvnou stranou spotrebiteľ, riadia sa vzťahy neupravené obchodnými podmienkami občianskym zákonníkom. A zákonom o ochrane spotrebiteľa. Ak je zmluvnou stranou nie spotrebiteľ, riadia sa záväzkové vzťahy týmito obchodnými podmienkami neupravené občianskym zákonníkom.

Vymedzenie pojmov

Predávajúcim je firma Paweł Sroka – BLACH-TRANS, Tarnawa 4, 32-741 Tarnawa k. Bochni, Poľská republika, IČO: 121325369, DIČ: PL8681896064, pričom je to subjekt, ktorý pri uzatváraní a plnení zmluvy koná v rámci svojej obchodnej alebo podnikateľskej činnosti. Je to podnikateľ, ktorý priamo dodáva kupujúcemu tovar, alebo poskytuje služby.

Zákazníkom je kupujúci. Vzhľadom k platnej právnej úprave sa rozlišuje kupujúci, ktorý je spotrebiteľom, a kupujúci, ktorý spotrebiteľom nie je.

Kupujúcim, ktorý je spotrebiteľ, je každý subjekt, ktorý mimo rámca svojej podnikateľskej činnosti, alebo mimo rámca samostatného výkonu svojho povolania uzatvára zmluvu s podnikateľom,alebo s ním jedná.

Kupujúcim, ktorý nie je spotrebiteľ, je podnikateľ. Za podnikateľa sa považuje tiež každý subjekt, ktorý uzatvára zmluvy súvisiace s vlastnou obchodnou, výrobnou alebo obdobnou činnosťou, či pri samostatnom výkone svojho povolania, prípadne osoba, ktorá koná v mene, alebo na účet podnikateľa.

Kúpna zmluva

Ak je kupujúcim spotrebiteľ, návrhom na uzavretie kúpnej zmluvy (ponukou) je umiestnenie ponúkaného tovaru predávajúcim na webovej stránke (www.plechovekonstrukcie.sk). Kúpna zmluva vzniká odoslaním objednávky kupujúcim-spotrebiteľom a prijatím objednávky predávajúcim, a to písomne (e-mailom) alebo ústne (telefonicky).”

Ak kupujúci nie je spotrebiteľom, návrh na uzatvorenie kúpnej zmluvy je odoslaná objednávkou tovaru kupujúcim a samotná kúpna zmluva je uzavretá okamžikom doručenia záväzného súhlasu predávajúceho kupujúcemu s týmto návrhom. Uzatvorením kúpnej zmluvy kupujúci potvrdí, že se zoznámil s týmito obchodnými podmienkami a že s nimi súhlasí. Predávajúci si okrem iného vyhradzuje právo zrušiť objednávku, alebo jej časť pred samotným uzatvorením kúpnej zmluvy na základe dohody s kupujúcim v týchto prípadoch: tovar sa už nevyrába, alebo nedodáva, alebo sa výrazne zmenila jeho cena. V prípade, že kupujúci zaplatil už časť, alebo celú sumu nákupnej ceny, bude táto suma vrátená späť na účet, alebo na
adresu, ktorá je uvedená kupujúcim, a k uzatvoreniu kúpnej zmluvy nedôjde.

Obchodné dojednania pre tovar, ktorý je predmetom výzvy na predloženie ponúk

Upozorňujeme, že obrázky a popisy tovaru prezentovaného na webovej stránke spolu s ich cenami nepredstavujú ponuku v zmysle čl. 66 Občianskeho zákonníka a sú iba výzvou na predloženie ponúk (uzavretie zmluvy) v zmysle čl. 71 Občianskeho zákonníka. Kupujúci, ktorý sleduje informácie na webových stránkach internetového obchodu, môže predložiť svoju vlastnú ponuku. Predávajúci ju môže prijať, alebo odmietnuť. V obchodnej praxi je okamihom uzavretia kúpnej zmluvy zvyčajne potvrdenie objednávky, ktorú má predávajúci vykonať.

Na všetky materiály vrátane grafických prvkov, kompozícia týchto prvkov, ochranné známky a iné dostupné na tejto webovej stránke sa vzťahujú výhradné práva, najmä sa na nich vzťahuje ochrana autorských práv. Používanie materiálov dostupných na tejto webovej stránke www.plechovekonstrukcie.sk v akejkoľvek podobe si vyžaduje súhlas Predávajúceho.

Dodacie podmienky

Objednaný tovar privezie predávajúci kupujúcemu vlastnou dopravou do miesta plnenia určeného kupujúcim, kde predávajúci asistuje pri montáži tovaru.

Práva z chybného plnenia

Práva a povinnosti zmluvných strán týkajúce sa práv z chybného plnenia sa riadia príslušnými všeobecne záväznými právnymi predpismi (najmä
ustanoveniami §§ 1914 až 1925, §§ 2099 až 2117 a §§ 2161 až 2174 zákona č. 89/2012 Zb. Občiansky zákonník, v znení neskorších predpisov).

Prodávající odpovídá kupujícímu, že zboží při převzetí nemá vady. Prodávající odpovídá kupujícímu, že v době, kdy kupující zboží převzal:

  • “má tovar vlastnosti, ktoré si zmluvné strany dohodli, pričom túto skutočnosť kupujúci prevzatím tovaru v mieste montáže potvrdzuje”
  • tovar sa hodí k účelu, ktorý pre jeho použitie predávajúci uvádza
  • tovar zodpovedá predlohe na www.ocelovekonstrukce.biz.

Právo spotrebiteľa odstúpiť od zmluvy

Spotrebiteľ má právo odstúpiť od zmluvy bez uvedenia dôvodu v lehote 14 dní odo dňa prevzatia tovaru.

V prípade, že kupujúci podľa predchádzajúceho odseku odstúpi od zmluvy, vráti mu predávajúci rozdiel medzi kúpnou cenou a nákladmi spojenými s vrátením tovaru v zákonnej lehote.

Do kúpnej ceny, ktorá má byť kupujúcemu vrátená, započíta predávajúci svoje skutočne vynaložené náklady spojené s vrátením tovaru, ktorými sú: demontáž konštrukcie, doprava od predávajúceho ku kupujúcemu a späť, náhrada za znehodnotené a nepoužiteľné časti konštrukcie. Kupujúci má pri odstúpení od zmluvy možnosť vrátiť konštrukciu dvoma spôsobmi:”

  • a) Predávajúci príde na miesto plnenia, konštrukciu demontuje a potom si ju odvezie späť do svojho sídla. V takom prípade hradí kupujúci náklady spojené s vrátením tovaru, ktorými sú: demontáž konštrukcie, doprava od predávajúceho ku kupujúcemu a späť, náhrada za znehodnotené a nepoužiteľné časti konštrukcie. Rozdiel medzi kúpnou cenou a nákladmi spojenými s vrátením konštrukcie vyplatí predávajúci kupujúcemu v hotovosti v mieste plnenia.”
  • b) Kupujúci vráti tovar plne na svoje náklady v sídle predávajúceho, pričom tovar vráti v rozloženom stave, nepoškodený, v pôvodných obaloch – stav konštrukcie skontroluje technik predávajúceho, ktorý demontovaný a nepoškodený tovar prevezme späť. Rozdiel medzi kúpnou cenou a nákladmispojenými s vrátením tovaru vyplatí predávajúci kupujúcemu v hotovosti v sídle predávajúceho.”

Právo na odstúpenie od zmluvy spotrebiteľ nemá najmä v prípade zmlúv:

  • o dodávke tovaru, ktorý bol upravený podľa priania spotrebiteľa alebo pre jeho osobu (tovar vyrobený na zákazku),
  • u objednaných servisných úkonov, ktoré boli už vykonané, vrátane vyúčtovaných nákladov na dopravu.

Predávajúci si vyhradzuje právo na zrušenie objednávky u tovaru označeného pojmom “Momentálne nedostupné” v prípade, že tovar už nie je možné dodať ani nahradiť iným modelom, alebo ak sa jeho cena výrazne zmenila a kupujúci túto zmenu pred samotným vznikom kúpnej zmluvy neakceptuje. Predávajúci kupujúceho o tejto situácii informuje. Ak bola časť alebo celá objednávka uhradená, bude kupujúcemu kúpna cena vrátená na ním uvedený účet.

Ochrana osobných údajov

Informácie o kupujúcom sú uchovávané v súlade s platnými právnymi predpismi Slovenskej republiky, najmä so zákonom o ochrane osobných údajov č. 101/2000 Zb. V znení neskorších predpisov. Kupujúci uzatvorením kúpnej zmluvy súhlasí so spracovaním a zhromažďovaním svojich osobných údajov v databáze predávajúceho až do splnenia zmluvy.

Náklady na použitie komunikačných prostriedkov na diaľku

Kupujúci súhlasí s použitím komunikačných prostriedkov na diaľku pri uzatváraní kúpnej zmluvy. Náklady vzniknuté kupujúcemu pri použití komunikačných prostriedkov na diaľku v súvislosti s uzatvorením kúpnej zmluvy (náklady na internetové pripojenie, náklady na telefónne hovory) si hradí kupujúci sám.

Mimosúdne riešenie sporov

Kupujúci – spotrebiteľ má právo na mimosúdne riešenie spotrebiteľského sporu. Subjektom mimosúdneho riešenia spotrebiteľských sporov je Slovenská obchodná inšpekcia (www.soi.sk).

Záverečné ustanovenia

Tieto obchodné podmienky platia v znení uvedenom na internetových stránkach predávajúceho www.plechovekonstrukcie.sk v deň uzatvorenia kúpnej zmluvy.

Okamihom uzavretia kúpnej zmluvy prijíma kupujúci všetky ustanovenia obchodných podmienok v znení platnom v deň odoslania objednávky, vrátane ceny objednaného tovaru uvedenej v potvrdenej objednávke, ak nebolo v konkrétnom prípade preukázateľne dohodnuté inak.

Tieto obchodné podmienky nadobúdajú účinnosť dňom 1. februára 2010.